Dorpslijst Langenboom

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

Wij wensen alle inwoners van de gemeente een goede vakantie

 

                              Dorpslijst Langenboom       

                       gewoon voor de mensen 

Donderdag 7 juli j.l. was er weer een vergadering van de Gemeenteraad. Prominent stonden op

de agenda de kadernota,het financieel verslag 2015 en de 1e bestuursrapportage .

Deze stukken werden moeiteloos door de vergadering afgehandeld.

Wel bleek uit de kadernota dat de lasten waaronder de OZB weer omhoog gaat voor met name

de huiseigenaren. Een reden om weer tegen deze kadernota te stemmen.

Geruime tijd werd stilgestaan bij de problemen rond het kappen van bomen op de Dorpsstraat

in Langenboom. Met de Wethouder en de Dorpsraad is veelvuldig overleg geweest om afspraken

te maken voor de leefbaarheid en de veiligheid in deze straat.

echter zonder resultaat. Wij hebben in verband hiermede een motie ingediend om de zaak lost te

trekken en het college te verzoekenom tegemoet te komen aan de wensen. De veiligheid van de

voetgangers heeft tenslotte voorrang.

Helaas werd deze motie verworpen door de coalitiepartijen VKP en AB90 en werd er een amendement

aangenomen van de VKP.

Zo werd er grotendeels tegemoet gekomen aan het standpunt van de wethouder.

 Ja je kan de wethouder toch niet afvallen !.

Hieronder vindt u de tekst van de motie alsmede de algemene beschouwingen die door de Dorpslijst

zijn ingediend.

MOTIE: (link)

Algemene beschouwingen  ( Link)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Volg nu ook de dorpslijst op twitter  en of Facebook voor actuele informatie. 

Waar staat de Dorpslijst voor?

De Dorpslijst ziet het als haar taak om de burgers van de gemeente

Mill en St. Hubert op een gepaste wijze en van  hoge kwaliteit te vertegenwoordigen.

De Dorpslijst fungeert als schakel  in de communicatie tussen de burgers en het

college/ ambtenaren. Eenvoudig en begrijpbaar taalgebruik is hierbij het uitgangspunt.

De Dorpslijst is een afspiegeling van de samenleving en onderhoudt

op laagdrempelige wijze intensieve contacten daarmee.

Dorpslijst Langenboom staat voor gezond en veilig leven                                              

De Dorpslijst staat voor de belangen van de hele gemeente.

Dat een aantal belangrijke vraagstukken dichtbij de kern Langenboom spelen doet aan dit

uitgangspunt niet af.

Wij zullen ons daar eveneens met kracht inzetten.

We hebben gekozen voor een aantal doelen, die we bij de rubriek verkiezingen hebben

uitgewerkt. 

                                   DORPSLIJST

                        GEWOON VOOR DE MENSEN

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Bijgewerkt 12 juli 2016.