Dorpslijst Langenboom

 

 

                                                                                  

 

De raadsperiode 2014 - 2018

Het is de Dorpslijst na jaren lang pleiten voor verlaging van de Afvalstoffenheffing en een te hoge OZB eindelijk gelukt om de coalitie hiervan te overtuigen. Vele jaren hebben de raadsleden van de Dorpslijst hierbij de begroting op aangedrongen.

We zijn als Dorpslijst trots dat de afvalstoffen heffing in 2018 verlaagd is en dat de OZB niet verhoogd is.

De aanhouder wint uiteindelijk!

Als Dorpslijst hebben wij ons ingezet voor blijvende subsidies voor het verenigingsleven.De herziening van het subsidiebeleid is voor 90% gelukt. Wij hebben hier als Dorpslijst actief aan meegewerkt.

Bij de doorrekening van alles wat uiteindelijk bedacht was, werd vlak voor de behandeling in de Raad, duidelijk dat een behoorlijk aantal verenigingen en partijen er flink op achter- of vooruit zou gaan. Dat is wat ons betreft niet de gewenste uitwerking van het beleid. Dus toch nog een bezuiniging.

De muziekverenigingen leveren ruim 3000 euro in terwijl zij in de afgelopen jaren zelf geïnvesteerd hebben in nauwere samenwerking en opleiding voor jonge muzikanten. De muziekverenigingen hebben een belangrijke functie in de gemeenschap, wat is een sinterklaasintocht zonder muziek? Denk aan de jaarlijkse concerten van Amicitia, Ons Genoegen en Sint Willibrord en niet te vergeten de muzikale ondersteuning bij de Dodenherdenking.

De verenigingen sturen hiervoor geen rekening, terwijl zij wel degelijk kosten maken.

Een aantal vrouwenverenigingen zien hun subsidie volledig verdwijnen. Wat ons betreft onterecht. Zij organiseren activiteiten om vereenzaming te voorkomen en mensen betrokken te houden bij de gemeenschap. Iets wat door het CDA en de Dorpslijst Langenboom zeer gewaardeerd wordt. Voorbeeld: als zulke verenigingen twee mensen buiten een hulpverleningstraject kunnen houden, brengt dat meer geld op dan wat een paar jaar subsidie kost. Vorige week hoorden we nog dat er teveel geld uitgegeven wordt aan de dure zorginstellingen. Volgens de geleerden zouden we meer moeten investeren in het informele, lokale netwerk in plaats van de duurdere instellingen.

De oplossing ligt bijna op straat!

Hetzelfde geldt voor vrijwel alle verenigingen in onze gemeente; Onze gemeente staat in de regio bekend als een gemeente met een rijk verenigingsleven. Iets waar wij trots op zijn. Wij betwijfelen of het nieuwe subsidiebeleid met alle aanvullende regels wel echt duidelijker is dan het oude beleid.

Zowel de Dorpslijst als het CDA heeft al jarenlang de opvatting dat ons verenigingsleven het cement van de samenleving is.
Wij ‘roepen’ ook al jaren dat de sociale infrastructuur van onze gemeente ons grootste kapitaal is.

Bij de behandeling van het nieuwe subsidiestelsel hebben wij dan ook tegen gestemd.

Wij willen de bezuinigingen in de nieuwe raadsperiode corrigeren!

Als Dorpslijst Langenboom hebben we namens de gemeente Mill en Sint Hubert zitting gehad in het regieteam. We hebben ons daarin samen met raadsleden uit de Land van Cuijk gemeentes gewerkt aan het mede opzetten van de 12 projecten, waaronder breedband, toerisme, één bedrijfsloket.
Het onderzoek naar Eén Land van Cuijk werd ook begeleid door het Regieteam. Het project Breedband zou nooit gelukt zijn zonder de inzet van alle ambassadeurs, de kracht en de grootte van de vijf gemeentes .We zien dat projecten waarbij de burgers betrokken zijn tot succes hebben geleid. Dit blijven we stimuleren!

Sterke dorpen blijft een speerpunt. Lokaal wat lokaal kan!

Sinds 2014 werken Mill en Sint Hubert, Cuijk en Grave samen in één ambtelijke organisatie. Dit was nodig omdat we als kleine gemeente te weinig kennis en kunde hadden om de taken uit te voeren.Wat we gezien hebben is dat de drie gemeenteraden en gemeentebesturen alle drie net iets andere besluiten namen, waardoor de efficiëntie niet helemaal gelukt is.

Wat we zien is dat de rijksoverheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden over heeft gedragen naar de gemeentes, denk hierbij aan de alle veranderingen op het sociale domein.Voor de komende jaren komen er nog meer taken en verantwoordelijkheden op ons af. Dit kunnen we niet meer alleen.

Voor het sociale domein werken we vanaf 2018 samen in het Land van Cuijk, gewoon omdat we het alleen niet meer kunnen en samen kwaliteit aan onze inwoners kunnen leveren.De omgeving om ons heen verandert. Samen kunnen we de taken aan.

De fractie van de Dorpslijst Langenboom

Dorpslijst Langenboom en CDA Mill & Sint Hubert slaan de handen ineen

Petra van Schayik Langenboomse kandidaat op lijst CDA in 2018

De Dorpslijst Langenboom en CDA Mill en Sint Hubert gaan de komende raadsperiode intensief samenwerken en komen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met een gezamenlijke lijst. Op die manier kunnen zij elkaar prima versterken. De besturen van beide partijen zijn dan ook erg blij met dit initiatief.

Al enige tijd is het CDA op zoek naar Langenboomse kandidaten om de lijst te versterken. De Dorpslijst Langenboom had voor de komende periode de ambitie om tot een bredere fractie te komen. Beide partijen hebben elkaar in deze zoektocht gevonden.

Het begon allemaal met het besluit van de huidige raadsleden, Frans van der Heiden en Petra van Schayik, om na de verkiezingen in 2018 niet door te gaan. Petra gaf bij het bestuur aan nog steeds enthousiast te zijn over het raadswerk. Het vooruitzicht om in een kleine fractie door te gaan kan zij echter niet combineren met haar drukke baan. In een bredere fractie, zoals bij het CDA, kunnen taken beter verdeeld worden en zou doorgaan nog wel een optie zijn. Graag zou zij haar inzet voor het Land van Cuijk en een verdere uitwerking van de kernendemocratie nog voort willen zetten.

Er volgden enkele gesprekken tussen de besturen van de Dorpslijst en het CDA. Op 27 november heeft het bestuur van Dorpslijst Langenboom de leden voorgesteld om intensief te gaan samenwerken met het CDA, deze reageerden positief. De afgelopen jaren was de samenwerking tussen beide partijen prima en wisten zij elkaar op verschillende thema’s te vinden.

Petra van Schayik wordt met de steun van de Dorpslijst voorgedragen als de kandidaat die Langenboom gaat vertegenwoordigen op de lijst van het CDA. Ook de bestuursleden Twan Strijbosch en Albert de Maeyer zullen als lijstduwers het CDA ondersteunen en de komende weken zullen er nog verschillende gesprekken plaats gaan vinden met evt. kandidaten. De Dorpslijst blijft bestaan als partij maar zal de komende periode met het CDA op gaan trekken in de campagne en in de volgende raadsperiode één fractie vormen.

Op 16 december wordt in een algemene ledenvergadering van het CDA de verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Heeft u vragen over dit bericht, dan kunt u contact opnemen via cdamill@gmail.com of info@dorpslijstlangenboom.nl

 23 februari 2018